New publication

Our paper on “Increase in CO2 reduction rate via optical near-field effect” has been published in Journal of Nanophotonics

Takashi Yatsui, Yuki Nakamura, Yosuke Suzuki, Tatsuki Morimoto, Yuma Kato, Muneaki Yamamoto, Tomoko Yoshida, Wataru Kurashige, Nobuyuki Shimizu, Yuichi Negishi, Kenji Iida, and Katsuyuki Nobusada, “Increase in CO2 reduction rate via optical near-field effect,” Journal of Nanophotonics, Vol. 14, No. 4, 046011 (2020), doi: 10.1117/1.JNP.14.046011.